FRRW: A feature extraction-based robust and reversible watermarking scheme utilizing zernike moments and histogram shifting

Ying Sun, Xiaochen Yuan, Tong Liu, Guoheng Huang, Zhaojun Lin, Jianqing Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Search results