Identification of CBPA as a New Inhibitor of PD-1/PD-L1 Interaction

Fengling Wang, Wenling Ye, Yongxing He, Haiyang Zhong, Yongchang Zhu, Jianting Han, Xiaoqing Gong, Yanan Tian, Yuwei Wang, Shuang Wang, Shaoping Ji, Huanxiang Liu, Xiaojun Yao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Search results