LightR-YOLOv5: A compact rotating detector for SARS-CoV-2 antigen-detection rapid diagnostic test results

Rongsheng Wang, Yaofei Duan, Menghan Hu, Xiaohong Liu, Yukun Li, Qinquan Gao, Tong Tong, Tao Tan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Search results