MiRNA-34a suppresses cell proliferation and metastasis by targeting CD44 in human renal carcinoma cells

Gan Yu, Heng Li, Ji Wang, Kiranmai Gumireddy, Anping Li, Weimin Yao, Kun Tang, Wei Xiao, Junhui Hu, Haibing Xiao, Bin Lang, Zhangqun Ye, Qihong Huang, Hua Xu

研究成果: Article同行評審

68 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「MiRNA-34a suppresses cell proliferation and metastasis by targeting CD44 in human renal carcinoma cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science