Multi_CycGT: A Deep Learning-Based Multimodal Model for Predicting the Membrane Permeability of Cyclic Peptides

Lujing Cao, Zhenyu Xu, Tianfeng Shang, Chengyun Zhang, Xinyi Wu, Yejian Wu, Silong Zhai, Zhajun Zhan, Hongliang Duan

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Multi_CycGT: A Deep Learning-Based Multimodal Model for Predicting the Membrane Permeability of Cyclic Peptides」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology