Multidrug-resistant infection in COVID-19 patients: A meta-analysis

Siqi Hu, Yao You, Shenghui Zhang, Jiake Tang, Chen Chen, Wen Wen, Chunyi Wang, Yongran Cheng, Mengyun Zhou, Zhanhui Feng, Tao Tan, Guanming Qi, Mingwei Wang, Xiaoyan Liu

研究成果: Letter同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)66-117
頁數52
期刊Journal of Infection
86
發行號1
DOIs
出版狀態Published - 1月 2023

引用此